سخنان بزرگان ، جملات فلسفي

سخنان بزرگان - سخن بزرگان - پند بزرگان - سخنان حکیمانه - سخنان مشاهیر - جملات زیبای بزرگان


غير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنصفات هر کس مربوط به محسنات و نقايص اخلاقي دوستان اوست. کارلايلمرد بزرگ دير وعده مي دهد و زود انجام ميدهد . کنفوسيوسهيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند . حکيم ارد بزرگبسياري از مردم ، گناه نارسائيهاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتفاقات مي اندازند . در حالي که آنچه زندگاني ما را شکل مي دهد، خود آن وقايع نيست، بلکه معنايي است که به آن رويدادها مي دهيم . آنتوني رابينزانتخابات پرشگاه سياسيون براي رسيدن به دستگاه ديواني نيست اينجا خواست توده آدميان براي درمان ناراستي هاست . حکيم ارد بزرگزندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليسانسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيونخستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . حکيم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترااگر بدنبال فرصت ها بگرديم چند برابر مي شوندو اگر آنها را ناديده بگيريم ، از ميان مي روند. جان ويکرهرگاه کسي که نيکي مي کند ، با نتيجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهي در قلب او خاموش مي شود. بوداپيوند ما تنها با زندگان نيست همه ما پيوندي ابدي با نياکان و اسطوره هاي سرزمين خويش داريم . حکيم ارد بزرگاگر شاد بودي آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگين بودي آرام گريه کن تا شادي نا اميد نشه . چارلي چاپلينقابليت انعطاف ، باعث مي شود که نظرات تازه اي پيدا کنيد و به نتايج تازه تري برسيد. آنتوني رابينزکارتان را با عشق انجام دهيد با شکر و قدرداني تمام به سر کار برويد و با عشق و شور تمام به آن دل بدهيد . اين يگانه شغل و تنها وظيفه اصلي شما بر روي زمين است . اينکه عشق بورزيد . مي توانيد آن را هر زمان يا در هر کجا نيز انجام دهيد. هرگاه خود را با تمامي وجود وقف لحظه لحظه ي شغل ، کار و نيز زندگي تان کنيد . آن گاه موفقيت و دستيابي واقعي را تجربه خواهيد کرد و رضايت و اقناع حقيقي را احساس خواهيد نمود . باربارا دي آنجليسآموزگاري ، عشق است چنين جايگاهي هيچگاه به دست غير مباد. حکيم ارد بزرگکسي که مي خواهد درو کند ، بايد بکارد. مثل آلمانيانسان دانا به جاي آنکه در انتظار رسيدن فرصت خوب در زندگي باشد، خود آنرا به وجود مي آورد. فرانسيس بيکنبايد خود را مقيد کنيم که از اشتباههاي خود پند بگيريم، نه اينکه به خود بپيچيم و خويشتن را ملامت کنيم . آنتوني رابينززمانه به ما مي آموزد بسياري از بايد ها و نبايدها ، خنده آور بوده اند . حکيم ارد بزرگآنان که از خود عشق ساطع مي کنند ، با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند ديگران را به سمت خود مي کشانند . باربارا دي آنجليسشکر گزاري نه تنها بزرگترين فضيلت است ، بلکه منشاء ساير نيکي ها نيز هست. سيسروگر يکي از مشتاقان کتاب هستيد بزرگترين خوشبختي جهان را دارا هستيد. ژول کاراوتيدانش را مي آموزي اما خرد ، برآيند انديشه و آموخته هاي ماست . حکيم ارد بزرگحافظه خوب ، حافظه اي است که بداند چگونه امور بي اهميت را فراموش کند. کليفتون فاديمنبزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيلتنها آغاز ها را بايد جشن گرفت چرا که شيره جهان در رشد و زايندگيست . حکيم ارد بزرگرمز رسيدن به هدفها، شرطي کردن ذهن است . دست کم روزي دوبار ، هدفهايي را که نوشته ايد بررسي کنيد . آنتوني رابينزايمان تنها زاده ي عشق و شور زندگي است هر گاه به عشق و شور زندگي تسليم مي شويد و بر نياز و گرايش خود به خوشبختي و خوشحالي ، رضايت و حقيقت صحه بگذاريد خود به خود به سر چشمه ي زندگي مي پيونديد که درون خود شما وجود دارد. ناگهان حس بالايي از قدرت ، هدفمندي و ارتباط با چيزي به مراتب بزرگتر از آن چه تا آن زمان آن را به عنوان " خويشتن خويش " مي شناختيد ، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت. آن گاه در مي يابيد که ايمان همان اميد و اميدواري نيست و اصولا هيچ ارتباطي نيز با آن ندارد. در خواهيد يافت که ايمان نوعي خود باوري و اعتماد به نفس است. ايمان به نوعي علم به اين که آگاهي و شعور کيهاني به شکل " شما " و " در شما " به جريان افتاده و به کار گرفته شده است . باربارا دي آنجليسارزش پيمان شکن ، باندازه کفن هم نيست . حکيم ارد بزرگآن کس که به کم خرسند است ، بيش از ديگران دارد. ديوژنمن اشخاص زنده را آناني مي دانم که مبارزه مي کنند. بي مبارزه زندگي مرگ است . هوگوخردمندان تاريخ همچون رشته کوههاي سترگ ، دشتهاي آدميان را نگاهباني مي کنند . ارد بزرگخنده ، بزرگترين سلاح در مبارزه زندگي است . آناتول فرانسکسي که بدگويي مي کند خواري را به جان مي خرد . حکيم ارد بزرگهرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظيفه اي چشم مپوش. سن لانبرنيروي رنج، مي تواند در خدمت شما باشد، به شرط اينکه از آن به صورت صحيح استفاده کنيد . آنتوني رابينزمنتظرنمانيد عشق شما را پيدا کند زمين حاصلخيزي بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد کندخود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان داريد با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پاي بند کنيد قدرت تعهد بذر عشق ميان شما و معشوق را آبياري خواهد کرد و به آن اين امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشيند . باربارا دي آنجليسدر برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند .  ارد بزرگسعادتمند کسي است که بر مشکلات و مصائب زندگي لبخند بزند. مارلودنيا سراسر زيبائي و کمال است ، و ما کمتر متوجه مي شويم. پاسکالبن و ريشه هستي مانند گردونه اي دوار است که همه چيز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روي زمين ، زايش و مرگ ، نيکي و بدي ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و … حکيم ارد بزرگسعي کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کني . سقراطديدار کساني که دوستشان داري هميشه شادي آور است حتي درخواب . موتزارتاگر در زندگي شما چيزي هست که از آن ناراضي هستيد، ( مثلاٌ در زمينه روابط، سلامت جسمي ويا شغل ) هم اکنون تصميم بگيريد که بلافاصله تغييري در آن به وجود آوريد. آنتوني رابينزآنکه هميشه لبخندي بر لب دارد شادي را به همگان هديه مي دهد . حکيم ارد بزرگبراي آنکه به فرودستي گرفتار نشويي ، دست گير آدميان شو . حکيم ارد بزرگنشانه مهارت، دانستن بيشترين ها در مورد کوچک ترين ها است . اچ لاسکىاولين گام در راه آگاهى، درک جهل است . بى پيماسترآيا همه بايد به يک اندازه داشته باشند ؟! پايگاه مردمي همه آدميان بايد برابر باشد ؟! کساني که اينها را مي گويند يا ابلهند و يا گرگاني هستند که پوستين گوسفند به سر کشيده اند . آنگاه که عده ايي شب و روز براي رشد و بالندگي سرزمينشان تلاش مي کنند از همه چيزشان مي گذرند هزاران هزار نام ناشناخته در وادي هاي گوناگون از کيان کشور ، آزادي و مردم خويش با سينه ايي ستبر نگهباني مي کنند را چگونه مي توان با کساني يکي نمود که تنها موارد با اهميت زندگي آنها ; زمان خواب و خوراک ، ديدار دوستان کوچه و بازار ، آخرين فيلمي که بر پرده سينماست و يا چشم و ابروي ديگري ست.... حکيم ارد بزرگفرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاريخ. يونگآزادي ابر انسان تنها در صورتي واقعي است که در زمان فراشد و در ساختن آينده يي بر پايه گذشته عملي شود . فريدريش نيچهبزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها ، آيين آموزشي نادرست است. حکيم ارد بزرگخوشبختي ميان پرده بدبختي است . دن مارکيفرمان ايزد به جهانداران داد و دهش است . حکيم فردوسي خردمندپيشرفت تنها در سايه آمادگي هميشگي ما بدست مي آيد . حکيم ارد بزرگبه خاطر داشته باشيد که امروز همان فردايي است که ديروز درباه آن نگران بوديد . از خود بپرسيد اقلاً اين چيزي که درباره اش نگرانم به وقوع خواهد پيوست يا خير ؟ . استرنبهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است . بيسمارککارهاي تکراري ما نشانه شخصيت ماست . ارسطواگر شما به مشکلات پشت کنيد سختي ها هيچگاه به شما پشت نخواهند نمود بهترين راه ، مبارزه پيگير و هميشگي با سختي هاست . حکيم ارد بزرگاراده هاي ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائي مي کنند ، ليکن اراده قوي جز در لباس عمل و کردار ظهور نمي يابد. گوستاو لوبونبراي يک کشتي که معلوم نيست به کدام بندرگاه مي رود ، باد موافق معنا ندارد. ميشل دو مونتيخويش را خوار نکنيم و اگر ارزشش را بدانيم هيچگاه در برابر ياوه گويان آسيب پذير نخواهيم بود . حکيم ارد بزرگکي از دشوارترين کارها براي هر فرد آن است که روي سطح يخزده ومرط.ب زمين بخورد و وقتي بلند مي شود ، خدا را شکر کند . لرد باکليما در جوار يکديگر زندگي مي کنبم ، پس اولين مقصود ما در زندگي اين است که به يکديگر محبت کنيم و اگر نمي تواني» دست کم ديگران را آزار ندهيم. دالائي لامارويش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان مي دهد . حکيم ارد بزرگآزادگان را کاهلي ، بنده مي سازد . حکيم فردوسي خردمندتجربه را بر روي رختخواب نرم معطر و متکاي پر قو نمي توان بدست آورد . اوري پيددرون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . حکيم ارد بزرگآدمي شاگردي است که درد و اندوه او را تعليم مي دهد و هيچکس بدون احساس اين معلم قادر به شناسايي خود نيست . آلفرد دوموسهمهارت دريانورد در طوفان و شجاعت سرباز در ميدان جنگ، ظاهر مي گردد، باطن و سيرت مردم را در حين بدبختي و مصيبت آنها، مي توان شناخت. دانيال حکيمهمواره آدميان دايره و چنبره بدي و پليدي را با دانش و انديشه برتر خويش بسته و بسته تر مي سازند . حکيم ارد بزرگحيات خوابي است ، و محبت رؤياي آن . آلفرد دوموسهبسياري از مردم سعادت و شوکت روزگار پيري خود را به سختيها و مشکلات روزهاي جواني مديون هستند. ناپلئونمهمتر از امنيت بيروني ما ، امنيت دروني ماست . هيچ ارتشي نمي تواند نا امني درون فرو ريخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستيم که مي توانيم آن را سامان بخشيم . حکيم ارد بزرگجايگاه پرستش گران کوهستان است . حکيم فردوسي خردمندعلم از بهر دين پروردن است نه از براي دنيا خوردن. سعديمهم نيست که ديگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خويشتن خويش را باور کنيم . حکيم ارد بزرگبيش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بيش از کاشتن تخم شخم مي زني. ژان ژاک روسوزمان را بر کارهاي خود تقسيم کنيد تا کاري بر زمين نماند . بطليموسزمين هر روز هزاران هزار گل زيبا به ما ارزاني مي دارد اما کمتر کسي زمين را مي بيند . حکيم ارد بزرگاگر مشکلي داري، به دليل طرز فکر توست و تنها راهي که مي تواني مشکلات را براي هميشه حل کني، اين است که طرز فکرت را تغيير دهي. وين دايرثروتمند واقعي کسي است که بخششي داشته باشد. کسي که از اين عمل امتناع کند مسکيني بيش نيست. سوجينکسي که آدم پيش رويش را آنگونه که هست نمي بيند خيلي زود به مرز جدايي مي رسد . حکيم ارد بزرگنيرومندترين مردم کسي است که خشم خويش نگه دارد. افلاطونآن که آرزوي سروري دارد بايد هنر بسيار داشته باشد. حکيم بزرگمهرکسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت . حکيم ارد بزرگآدم درستکار به خاطر يک قطعه استخوان خود را به سگ تبديل نميکند . ضرب المثل دانمارکيآدم فقير حق بي شعور بودن و احمق بودن را ندارد . لاروشفوکولدارزيابي و پژوهش ما بر کار ديگران دو درس در پي دارد : نخست اينکه با دانش او آشنا مي شويم و دوم آنکه ما راه هاي تازه و درست را به او هديه خواهيم نمود . حکيم ارد بزرگآدميان به اندازه اي آسيب مي آورند که جسارت کنند و خوبي به آن قدر مي کنند که مجبور باشند . لاروشفوکولدانسان آن قدر وقت ندارد که نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه کند . لرد آوي بوريآزمودگي آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . حکيم ارد بزرگانسان از پيروي چيزي ياد نميگيرد ولي از شکست خيلي چيزها فرا مي گيرد . کازوبونقلبي که دوست ندارد خاطره اي نيزندارد. شوفل کوينهسربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خويش نيستند آنها دستاوردهاي پيشينيان و سرمايه آيندگان را نيز پاس مي دارند . حکيم ارد بزرگناياب ترين چيزها صميميت و يگانگي است. ناپلئونآنچه هستي باش. نيچهبدانديش هميشه ، کارش گره مي خورد . حکيم ارد بزرگانسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن , زيبا و آراسته باشد . چخوفانسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت . بقراطمي گويند رسيدن به آرامش هدف است بايد گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگي او در کوهپايه و دامنه مي گذرد به اميد رسيدن به آرامشي اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگي به فرازي ديگر . حکيم ارد بزرگانسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد که او را به ضيافت دعوت کرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نکند . بقراطانسان نه آن طور است که مي پندارد نه چنان است که او را مي شناسد و نه آن است که مي نمايد . وايلزساده باش ، آهوي دشت زندگي ، خيلي زود با نيرنگ مي ميرد . حکيم ارد بزرگوظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم. اسکار وايلدمردم موفق امروز، کودکان جسور ديروز بوده اند. ديزرائليتاريکي در زندگي ماندگار و ابدي نيست ، برسان روشنايي . حکيم ارد بزرگهر کس مرتکب اشتباهي نشده، اکتشافي هم نکرده است. گاليلههيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بوداآدم پرحرف تخم مي پاشد و آدم خاموش درو مي کند. اقليدوسدر کاخ هاي ويران شده نامداران سرزمينمان ايران مي توان هزاران هزار چشمه جاري ديد ...مي توان فريادهاي دادگستر آنها را شنيد ... و تنهايي را از ياد برد . حکيم ارد بزرگانسان وقتي در خانه نشسته است خوهان حادثه اي در زندگي و هنگامي که دچار حادثه مي شود طالب زندگي آرام در خانه است . وايلزانسان وقتي در کار سياست آسان فريب مي خورد که تصور ميکند ديگران را فريب داده است . ژول سيمونزندگي خوب ، تنها در دلشادي ما نيست همزيستي و مهر به خوبان بهترين زندگي را براي ما مي سازد . حکيم ارد بزرگهيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتينتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين کاکتيوجشن هاي بزرگ ميهني ريشه در خوي و سرشت آدميان دارد . حکيم ارد بزرگمى توانيد انسانى را به کسب دانش رهنمون کنيد، اما نمى توانيد او را وادار به انديشيدن کنيد. اف پى دانسىضعيف‌الاراده کسي است که با هر شکستي بينش او نيز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پوبه جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستي يک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چيني


♥ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۷۸ 0:0 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥
طراح : صـ♥ـدفــ