سخنان بزرگان ، جملات فلسفي

سخنان بزرگان - سخن بزرگان - پند بزرگان - سخنان حکیمانه - سخنان مشاهیر - جملات زیبای بزرگان

سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 1
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 2
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 3
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 4
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 5
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 6
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 7
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 8
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 9
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 10
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 11
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 12
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 13
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 14
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 15
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 16
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 17
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 19
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 20

 

 

جملات زیبا / 17
جملات زیبا / 16
جملات زیبا / 15
جملات زیبا / 14
جملات زیبا / 13
جملات زیبا / 12
جملات زیبا / 11
جملات زیبا / 10
جملات زیبا / 9
جملات زیبا / 8
جملات زیبا / 7
جملات زیبا / 6
جملات زیبا / 5
جملات زیبا / 4
جملات زیبا / 3
جملات زیبا / 2
جملات زیبا / 1

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8111974818/miss_A_17_head.jpg

زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 2
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 3
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 5
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 6
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 8
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 9
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 10
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 11
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 14
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 16
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 17
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 18
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 19
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 20
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 1
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 2
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 3
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 4
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 5
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 6
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 7
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 8
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 9
سخنان بزرگان , جملات فلسفي 10


برچسب‌ها: سخنان بزرگان, جملات فلسفي, نامه سرخ, سخن بزرگان, سخنان زیبا
♥ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ 3:38 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥


 

آدمهای کوچک گوشی شنوا ندارند، چشمی برای خواندن ندارند، آنها اندیشه های پراکنده خود را همچون قانون می شمارند و آنگاه که پی به اشتباه خود می برند بر زمین و زمان خورده می گیرند و می گویند: زندگی دروغی بیش نیست.  حکیم ارد بزرگ

پیوند پاک ، پیوندی ابدی است. حکیم ارد بزرگ

پیوند ما تنها با زندگان نیست، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم . حکیم ارد بزرگ

بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست. حکیم ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است، چند گامی پس رویم. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت کسانی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ

کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم ، زندگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کند . حکیم ارد بزرگ

کشورهای غمگین، سهم تولید جهانی شان کم و میزان بیکاری مردمشان بسیار است. حکیم ارد بزرگ

شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند، خودسری است و خودستایی. حکیم ارد بزرگ

فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند. حکیم ارد بزرگ

شکست و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد . حکیم ارد بزرگ

پرهای خون آلود برآزندگان ، نما و نوای آزادی آیندگان است. حکیم ارد بزرگ

پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است . حکیم ارد بزرگ

عشق ، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. حکیم ارد بزرگ

عشق ، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. حکیم ارد بزرگ

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند. حکیم ارد بزرگ

چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان نگاه داریم.  حکیم ارد بزرگ

چه بسیار اشک هایی ، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی ، که لبالب از غم و اندوه. حکیم ارد بزرگ

چه زیبایند ، آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. حکیم ارد بزرگ

خراب کاشانه ای که با نابودی شادی دیگران ، بنا شده باشد. حکیم ارد بزرگ

پندار های پاک ، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. حکیم ارد بزرگ

مهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که بر دوش گرفته است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد. حکیم ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکیم ارد بزرگ

ناکارآمدترین سیاستمداران ، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را ، بر گردن مردم می اندازند. حکیم ارد بزرگ

نام سیاستمداران مهربان و بخشنده ، جاودانه است. حکیم ارد بزرگ

نگهبانی از داشته های یک کشور ، برای سیاستمداران ، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد.  حکیم ارد بزرگ

و سیاستمداری که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد.  حکیم ارد بزرگ

همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست هنگامی که آنها به  دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند.  حکیم ارد بزرگ

هیچ حزب سیاسی نمی تواند ، برنامه نابودی دیگر احزاب و بلعیدن آنها را داشته باشد . حکیم ارد بزرگ

کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او . حکیم ارد بزرگ

ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است . حکیم ارد بزرگ

گیتی به سوی آینده پیش می تازد ، از آنانی که مدام در گذشته شنا می کنند بگریزید . حکیم ارد بزرگ

گیتی را در مهربانی می بینم. حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند. حکیم ارد بزرگ

نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت. حکیم ارد بزرگ

هر آدمی ، به اندازه کوششی که می کند ، از داشته های گیتی بهره می برد. حکیم ارد بزرگ

اساطیر ، شایسته گرامیداشت و بزرگداشت هستند ، اما نهایت نیستند. حکیم ارد بزرگ

از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. حکیم ارد بزرگ

 

 


برچسب‌ها: جملات فلسفي, ارد بزرگ برترین فیلسوف ایران, جملات بزرگترین فیلسوف جهان, بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران, سخنان بزرگان
♥ شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ 3:16 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥


زندگی را برای هم ، هر روز ، شیرینتر از پیش سازیم . حکیم ارد بزرگ

پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است . حکیم ارد بزرگ

کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند، و آن را آرمان نهایی خویش سازد. حکیم ارد بزرگ (استاد حکمت و فلسفه)

کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد . حکیم ارد بزرگ

برخیز!...  راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند . حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده، و برآیندی شگرف در پی داشته است . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

مردمی که نگاه میهنی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند .  حکیم ارد بزرگ

مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم ، مهم این است که ، از آرمان هایمان دور نشده باشیم . حکیم ارد بزرگ

میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست . حکيم ارد بزرگ

میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .  حکیم ارد بزرگ

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست . حکیم ارد بزرگ

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن . حکیم ارد بزرگ

هنگامی که آرمان خویش را بیابیم، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. حکیم ارد بزرگ

هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .  حکیم ارد بزرگ

هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچ کس و هیچ چیز ، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ

به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران.  حکیم ارد بزرگ

بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد. حکیم ارد بزرگ

بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند، دروغ و بی پایه و اساس است. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد، درست نیست. باید ترازوی خرد و اندیشه را ، همواره در زندگی به کار گرفت . حکیم ارد بزرگ

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگوییم : اینبار ، کار ناتمام را به پایان می رسانم .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

هیچگاه آرزوهای جوانان را ، خوار و کوچک مپندارید .   حکیم ارد بزرگ

یادآوری آرمان ها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ

کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختی بسازیم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ

اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .  حکیم ارد بزرگ

امید به بهروزی و رشد را از خویش دریغ نکنید . حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. حکیم ارد بزرگ

هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم  . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است . حکیم ارد بزرگ

یک آموزگار خام می تواند ، شاگردان خویش را برای همه زندگی ، سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ

کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود .  حکیم ارد بزرگ

کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی ، رهایی یافته است ؟ .  حکیم ارد بزرگ (استاد حکمت و فلسفه)

کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند .  حکیم ارد بزرگ

مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می دهد ، داشته باشد . حکیم ارد بزرگ

مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست . حکیم ارد بزرگ (پدر فلسفه نوین)

آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند. حکیم ارد بزرگ

هیچ زمستانی توان فسردن خون آدمهای فداکار و با شرف را ندارد. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. حکیم ارد بزرگ

مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ

مردم منظم، سرزمینی آباد ، شاد و زیبا دارند. حکیم ارد بزرگ

مردمی که نظم ندارند گرفتار هرج و مرج ، نا امنی و فساد می شوند. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید.  حکیم ارد بزرگ

مهر خویش را ، از همسایگان دریغ نکنیم . حکيم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. حکیم ارد بزرگ (برترین متفکر جهان)

میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت .  حکیم ارد بزرگ

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر.  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)

نا امیدی و افسردگی ، تنها بن بست زندگیست .  حکیم ارد بزرگ


برچسب‌ها: جمله های بزرگان, جملات حکیمانه, سخنان حکیمانه, سخنان حکیمانه بزرگان, سخن فلسفی
♥ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ 5:22 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥


آیا از حکیم ارد بزرگ مهربانتر سراغ دارید ؟

کسی که می گوید : گیتی را در مهربانی می بینم

کسی که زیبایی را در مهربانی می داند 

کسی که می فرماید : هیچ دری پیش روی مهربانان بسته نخواهد ...

حکیم ارد بزرگ ماندگارترين نوا را آهنگ مهربانی می داند .

http://s5.picofile.com/file/8111974818/miss_A_17_head.jpg

از درون اندیشه های این مرد بزرگ حکمت اردیسم جوشید و امروز هزاران هزار خواستار در سرتاسر گیتی دارد .

او می گوید : شادی کجاست ؟ و پاسخ می دهد : جایی که همه ارزشمند هستند .

حکیم ارد بزرگ یک میهن پرست تمام عیار هم هست

او می گوید : ایران بهشت ماست . ایران تنها بهانه بودن است .

احمد شاه مسعود چند ماه پیش از کشته شدنش می گوید : هنگامی که نوشته های ارد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است .

حکیم ارد بزرگ شخصیت ممتاز و دوستداشتنی عصر حاضر است . جملات قصار او امروز ره توشه میلیونها ایرانی عاشق اوست . کافیست یکی از جملات کتاب سرخ را در جستجوگر سرچ کنید آنگاه است که هزاران هزار سایت و وبلاگ دیدگان شما را مات و مبهوت می کنند .

در این میان آدم های زشت کردار و تیره اندیش هم کم نیستند که این شخصیت والا را مورد اهانت و توهین قرار می دهند . پان ترک های وابسته صهیونیزم و سایت وابسته به بهائیت ویکی پدیا و  حزب ورشکسته وطن افغانستان و همچنین پشتونهای تندرو نزدیک به طالبان عمده ترین دشمنان حکیم ارد بزرگ هستند .

نزدیکترین دوستداران حکیم ارد بزرگ بجز ایرانیان ، مردم تاجیک افغانستان و تاجیکستان ، دری زبانان افغانستان و آسیای میانه و همچنین برخی از دولتمردان کشورهای افغانستان ، پاکستان و تاجیکستان می باشند .

در سایت رسمی ائتلاف ملی افغانستان به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از نزدیکترین یاران شهید احمدشاه مسعود و وزیر امورخارجه پیشین افغانستان می خوانیم :

دوستی احمد شاه مسعود و حکیم ارد بزرگ

[ در مورد دوستی حکیم ارد بزرگ که بزرگترین فیلسوف و حکیم زنده ایران است با احمدشاه مسعود خیلی نوشته اند و قضاوتهای گوناگون داشته اند عده ایی در افغانستان می گویند احمدشاه مسعود در روزهای تنهایی و سختی پس از حمله طالبان که با سقوط کابل و از دست رفتن بخش زیادی از کشور همراه بود مورد حمایت معنوی ارد بزرگ قرار گرفت و حکیم هدایایی برای او فرستاد که شرح آن در صدها سایت آمده است

http://s1.picofile.com/file/7671091505/etelaf_melli_com.jpg

و مخالفین همانند احزاب کمونیستی نیمه جان فعلی افغانستان و همچنین پشتون های تند روی مورد حمایت پاکستان و امارات متحده عربی که مخالف تاجیک ها و زبان دری و فارسی هم هستند دوستی این دو را نوعی حمایت دولت ایران از جنبش شمال و شخص احمدشاه مسعود دانسته اند .

بهرشکل دوستی نخبگان ایران و افغانستان از دیرباز بوده و هم اکنون نیز هست و کشورهای دشمن ، همانند کشورهای عربی و انگلیس نمی توانند این رابطه را مخدوش و زشت نمایند .]

با این متن کوتاه امیدوارم توانسته باشم قدم کوچکی در معرفی این مرد یگانه و بزرگ برداشته باشم .برچسب‌ها: حکیم ارد بزرگ, احمدشاه مسعود, HAKIM OROD BOZORG, پدر حکمت اردیسم, HEKMAT ORODISM
♥ سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ 16:8 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥کسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . سقراطيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . ژاک دوالمردي که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسرفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. کارلايلمشکلات بهره‌وري، ناشي از عملکرد بد کارکنان نيست بلکه ناشي از عملکرد بد مديريت است. دمينگکاش گوش به تجربه ها بسپاريم آموختن تجربه ها مانع از رسيدن به خواري و زبوني است. حکيم ارد بزرگميان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآيي (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پيتر دراکرزياد کار کردن مهم نيست، درست کار کردن مهم است. پاره تو«تجربه» يک معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌کند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاوبراي آن کس که ايمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابينزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشيد . افراد کنجکاو هرگز کسل نمي شوند ، و در نظرآنها زندگي ، مطالعه پايان ناپذير خوشي هاست. آنتوني رابينزامنيت ديگران بخشي از امنيت و رفاه ماست . حکيم ارد بزرگزندگي با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحي بزرگي است . باربارا دي آنجليساراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلزنقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست . حکيم ارد بزرگاتلاف وقت ، خودکشي واقعي است. يونگزيبائي که با فضيلت توام نباشد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگوبا رسيدن به نقطه هدف ، هدف ديگري آغاز مي شود. جان ديوئيسرفرازي کشور بزرگترين خواست همگاني ست . حکيم ارد بزرگآنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند . سانتايانابزرگي و تنها ، و آبي و در اوج . آسماني انگار . آندرومدابدانديش نخستين و آخرين مردار کردار خويش است . حکيم ارد بزرگدنيا از آن کساني است که حرارت و انرژي دارند. ناپلئونبشريت به ظاهر نيست ، به باطن است. تولستويمردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است. هگلنزديکي به آدمهاي بي خردي که هميشه در زندگيشان اشتباه مي کنند تاواني دهشتناک دارد و اگر اين رويداد رخ داد سرد و سخت باشيد همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا ، آخرين حد تکبر است. لابرويرهمه خوبند اما نه براي همه کار . مثل اسپانيائيآنکه مدام از کمبودها و ناراستي هاي زندگي خويش سخن مي گويد دوست خوبي براي تو نخواهد بود . حکيم ارد بزرگبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد. پلوتارکمرد بزرگ برخود سخت مي گيرد و مردکوچک به ديگران. کنفوسيوسنگاه ما به سختي هاي زندگي بايد همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد . اين انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد نيرو و توان بيشتري خواهيم داشت . حکيم ارد بزرگهر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر مي رسد. کارلايلکجا دلبري زيباتر از "ايران" سراغ داريد ؟ معشوقي که هزاران هزار پيکر عاشق در زير پايش ، تن به خاک کشيده اند . حکيم ارد بزرگمحبت را فراموش نکنيدو آن را ناچيز نشماريد. افلاطونارتباطات نه تنها جوهره حيات انساني است بلکه مايملک حياتي زندگي اوست. جان پيسنوروز ايرانيان ، فرخنده جشن زمين و آدميان است و چه روزي زيباتر از اين ؟ . حکيم ارد بزرگبدون دانستن اينکه کيستم وچرا اينجا هستم ، زندگي ناممکن است. تولستويجشن هاي پياپي ميهني نرم خويي و دوستي را در بين مردم زياد مي کند . حکيم ارد بزرگخدايا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوتهروح انساني ، واقعاٌ تسخير ناپذير است. آنتوني رابينزاهل بازار ، پرواز نمي کنند و پرنده هم نمي بينند . حکيم ارد بزرگآن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامي ظهور مي کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزيم. اين عشق برتر تنها هنگامي خود را نشان مي دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزيم سپس تمامي سلول هاي بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزيد.اين همان عشقي است که در ايثار و از خودگذشتگي نهفته است . باربارا دي آنجليسهرکس مرتکب اشتباهي نشده ، اکتشافي هم نکرده است. گاليلهبا خرد ، به سرچشمه ها بيانديش . آدمي گاهي سرآغاز را اشتباه مي گيرد ، برسان زماني که رودها را سر چشمه  درياها مي نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمي خيزند و  رودها و چشمه ها را لبريز مي کنند . ارد بزرگآينده ها بنظر بزرگ جلوه ميکنند ولي وقتيکه گذشتند مي فهميم که ناچيز بوده اند. مترلينگتجربه درسي است گرانبها که ارزش آن ازکليه دروس مهم اساتيد عاليقدر بالاتر است. سيسرونسياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . ارد بزرگانسان هيچوقت بيشتر ازآن موقع خو را گول نميزند که خيال ميکند ديگرانرا فريب داده است. لارشفوکوانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است . حکيم ارد بزرگآنکه تندرستي دارد اميد دارد و آنکه اميد دارد همه چيز دارد. مثل عربينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان. مثل انگليسيمرديکه کوه را ازميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه هاکرد. مثل چينيکارآفريني را ، يک ارزش راستين بدانيم تا تهي دستي از ميان رود . حکيم ارد بزرگمقصود واقعي از داشتن هدف آن است که ضمن تعقيب هدف، شخصيت شما به عنوان يک فرد انساني نيز ساخته شود . پاداش واقعي شما شخصيتي است که به عنوان يک انسان ، پيدا مي کنيد. آنتوني رابينزهر گاه زندگي با عشق و شور را بر مي گزينيد زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد . باربارا دي آنجليسگروه ، توان افزون آدميان است . حکيم ارد بزرگاگر بزرگي و عظمت را آرزو ميکني آنرا فراموش کن و دنبال حقيقت برو آنگاه بهر دو خواهي رسيد هم حقيقت و هم عظمت.... سنگااشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامي برزبان نمي آورند که احساسات ديگران را جريحه دار سازند. اسمايلزبسياري از جنگها و آوردهاي مردمي از روي نبود شناخت و آگاهي آنها نسبت به يکديگر بوده است . حکيم ارد بزرگاشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگريست. کنفوسيوسهر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر بآن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئيننه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند. سعديدودماني که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند ، به پيکره بي جاني ماند که خوراک جانوران ديگر شود . حکيم ارد بزرگشما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه که بخواهيد مي توانيد آنها را ايجاد کنيد و يا تغيير دهيد. آنتوني رابينزبه گونه اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسداري کنيد که گويي گرانبها ترين دارايي شماست . باربارا دي آنجليسآدمياني که انتخابات نيک را بي ارزش مي انگارند و آناني که دانسته در بازي انتخابات نادرست راي مي دهند هر دو به يک اندازه به سرزمين خويش پشت کرده اند . حکيم ارد بزرگاگر سخن چون نقره است ، خاموشي چون زر پر بها ست. لقمان حکيممرد پرهيزکار ، هرگز پارسايي خود را نمي سنجد. پاسکالچطور بر کاخ هاي فرمانروايان گذشته خورده مي گيريم ؟ اين کاخ ها نماد و نگار سرزمين ما در برابر ديگر سرزمينها بوده است . در ارزيابي گذشته ، بايد ديدي فرا داشت . حکيم ارد بزرگاگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن. مثل چينيانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويفرزندان نيکخو ، براي نگهداري و کمک به پدر و مادر خويش ، بر هم پيشي مي گيرند . حکيم ارد بزرگآنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللربايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن. ابوالعلاپاکترين نگاه مهرآميز را در چشمان پدر و مادر خويش جستجو کن . حکيم ارد بزرگآنجا که طبيعت توقف مي کند هنر آغاز مي شود. ويل دورانتآن چه هستي ، باش . نيچهاگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم  آنگونه باشد که ما مي گويم .   ارد بزرگبرگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهروزندگي مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است . حکيم ارد بزرگبا انديشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسسزندگي يک هديه است: به ما حق ويژه، فرصت و مسؤوليت مي‌دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. توني رابنيزبراي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را به حال خود رها مکن . حکيم ارد بزرگبيشتر مردم به آزادي علاقه چنداني ندارند چون آزادي مستلزم و متضمن مسؤوليت است و بيشتر مردم از مسؤوليت واهمه دارند. زيگموند فرويددر تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت بدهيد، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند يا نکند. ديويد گاورشادي را به يکديگر هديه دادن شيره نوروز باستاني ايرانيان است . حکيم ارد بزرگمن آمده‌ام که مسؤوليت کارهايي را که کرده‌ام بر عهده بگيرم. من مسؤوليت کاري را که نکرده‌ام، نمي‌پذيرم . اليور نورثهر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاري که از آن حاصل مي شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت


اميدي به آينده دانايي که چشم به دهان نادان ها دارد نمي رود . حکيم ارد بزرگبايد بخواهيم تا بتوانيم! . رنه دکارتمرغ بهشتي فقط در دستان کسي مي آرامد که در چنگش نگيرد. جان بريارزش نهادن به تنهايي ( براي خودسازي و انديشه ) ، نمايانگر بي ارزشي کار گروهي نيست . حکيم ارد بزرگاراده، يکي از عوامل عمده ايمان است. پاسکالتمايلات خود را ميان دو ديوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنيد. ارسطوبراي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . حکيم ارد بزرگکسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد. گوستاو لوبوناولين مرحله انجام کار خير، تمايل به آن است. رولند هيلکارآفرين ، زندگي آفرين است پس آفريني جاودانه بر او . حکيم ارد بزرگمسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت] حرکت مي‌کند. جوسيا گيلبرت هولاندمردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت در دنيا باعث پيشرفت انسان نمي‌شود. فرانک کرينروان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين همان ريشه بالندگي آدمي ست . حکيم ارد بزرگمسؤوليت قبول کن، بگذار هرچه مي‌خواهد پيش بيايد. آنتوني رابينزمي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم . رنه دکارتدر پايان کوچه بن بست زندگي ، بارها و بارها ابله هان را ديدار خواهي کرد . حکيم ارد بزرگبعضي از سخنوران نمي دانند با دستهايشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگيرند . متورمن کولنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسروناگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيوقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد . مارسل پيره ووآنکه زندگي بدون رنج و تلاش را برمي گزيند پيشاپيش مرگ خويش را نيز جشن گرفته است . حکيم ارد بزرگتوهين ها مانند سکه تقلبي اند . ما ناگزيريم آنها را بشنويم ، ولي مجبور نيستيم قبولشان کنيم . رسورجنقبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولي داراي هيچ گونه نظريه اي نيستم . روچستربکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدوست زمان احتياج، دوست حقيقي است. ضرب المثل انگليسيخدايا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است. گوتهگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . حکيم ارد بزرگنزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. سقراطشخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفهفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرحافظه گنجينه اي است که بايد در آن سرمايه گذاري کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن نياز داريم از آن دريافت کنيم . روومردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگبا شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را رام کرد . راسينانسان در هر کار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد . ضرب المثل فرانسويتنها ميهماني را بپذيريد ، که بتوانيد بدرقه اش کنيد . حکيم ارد بزرگانسان محل اشتباه و فراموشکاري است . بنيامين فرانکلينآدم ها فقط در يک چيز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زندبرآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . حکيم ارد بزرگتمام وعده و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور و بهترين دستور زندگاني اين است که اعتماد به نفس داشته باشي و و در پرتوي سعي و مجاهدت خود به مقامي برسي . ميکلانژانسان در عالم چون شبح سرگرداني است که در عبور از اين راه حياتي سايه اي از خود به يادگار نميگذارد . ويکتور هوگوبرآزندگان مست شرآب هزاران ساله پيشينه کشور خويشند سخن آنان جز آهنگ خيزش و رشد نيست . حکيم ارد بزرگانسان در کنار ديگران عاقل تر است تا در کنار خويش . لاروشفوکولدانسان در هر سني که از کار بازماند بهتر است که بعد بي درنگ بميرد . اديسونتنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . حکيم ارد بزرگدانش به تنهائي يک قدرت است. فرانسيس بيکنوقتي در زندگي به داشتني هاي خود فکر مي کنيم خود را خوشبخت و زماني که به نداشته مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم . پس خوشبختي ما در تصور خود ماست . تناجيوجمع مال ، تحصيل کاميابي ، کسب دانش و شهرت ، هيچکدام با تندرستي برابري نمي کند . براي حفظ تندرستي بايد از هر چيز که براي تندرستي مضر است پرهيز کرد . مخصوصاً از شهوت رواني . شوپنهاورطلوع و غروب عشق ، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي محسوس مي سازد . لابرويرسردمداران براي آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند بايد با امواج درياي آدميان هماهنگ گردند .مهار دريا غير ممکن است کساني که فکر مي کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دير يا زود گم مي شوند . حکيم ارد بزرگدر زندگي ثروت حقيقي مهرباني است ، و بينوايي حقيقي خودخواهي . وينهموسيقي؛ صداي خداست. پور سيناخواست فرمانروا بايد هم آهنگ با مردم باشد پيشداري او به نابودي اش مي انجامد . حکيم ارد بزرگبراي پيشرفت سه چيز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آويبوري


♥ سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ 15:59 بـ ه دستانــ شهرناز میران ♥
طراح : صـ♥ـدفــ